Zákaznický portál

Přihlášení do velkoobchodu

Přihlásit

Nemáte login?

Stát se partnerem
Česky Anglicky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Článek 1
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava podmínek pro dodávky potravinářského a nepotravinářského zboží ze strany prodávajícího kupujícímu na základě jednotlivých objednávek kupujícího potvrzených prodávajícím.


Článek 2
Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodávat kupujícímu zboží v požadovaném termínu dle potvrzené objednávky, a to na odběrné místo a v termínech závozových dnů uvedených v této smlouvě, případně jejích dodatků.
 2. Prodávající je povinen předat kupujícímu spolu se zbožím doklady potřebné k převzetí zboží.
 3. Prodávající je povinen objednané zboží dopravit na vlastní náklady do odběrného místa, pokud se strany nedohodnou písemně jinak. Povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží a dokladů potřebných k převzetí zboží kupujícímu.
 4. Prodávající je povinen dodat zboží odpovídající příslušným normám.
 5. Prodávající je oprávněn stanovit minimální výši hodnoty objednávky kupujícího, kterou se zavazuje dodat. Minimální výše hodnoty objednávky je uvedena vždy buď v aktuálně platném katalogu výrobků prodávajícího nebo na www.alimpex.cz.
 6. Pokud je kupující v prodlení s úhradou kupní ceny za již odebrané zboží, není prodávající povinen nově objednané zboží kupujícímu dodat, a to až do úplného zaplacení dlužné kupní ceny.
 7. V případě, že je kupující v prodlení s uhrazením kupní ceny za zboží, má prodávající právo odstoupit od dílčí kupní smlouvy bez předchozího upozornění.


Článek 3
Práva a povinnosti kupujícího

 1.  je povinen objednané zboží spolu s doklady k němu převzít, převzetí zboží potvrdit na dodacím listu a zaplatit kupní cenu v dohodnuté lhůtě. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
 2. Kupující se zavazuje skladovat převzaté zboží podle příslušných norem.
 3. V případě nedodání odpovídajících dokladů ke zboží není kupující povinen zboží převzít.
 4. Výhrada vlastnického práva – vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy je zboží zaplaceno. Do doby zaplacení zboží kupujícím zůstává jeho vlastníkem prodávající. Kupující je povinen se do doby zaplacení o zboží starat s řádnou péčí jako vlastník.
 5. V případě, že prodávající odstoupí od dílčí kupní smlouvy, zavazuje se kupující bezodkladně vydat nezaplacené zboží zpět prodávajícímu na základě jeho výzvy.


Článek 4
Kupní cena

 1. Kupní cenou se podle této smlouvy rozumí cena uvedená na dodacím listě, který kupující potvrdí při převzetí zboží.
 2. Kupující hradí kupní ceny za dodané zboží způsobem a ve lhůtách, jež jsou uvedeny v této smlouvě.
 3. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Pokud je prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny delší než 15 dnů, činí za 16. a další dny prodlení kupujícího úrok z prodlení 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.


Článek 5
Práva z odpovědnosti za vady – reklamační řád

 1. Kupující je povinen provést prohlídku a přejímku zboží podle možnosti co nejdříve po předání zboží v odběrném místě. V případě zjištění rozdílů mezi údaji na dodacím listě a skutečností vystaví kupující na dodacím listě opravný záznam, který podepíše řidič prodávajícího nebo smluvního dopravce prodávajícího (dále jen „řidič“).
 2. Bude-li dodáno více, než kupující objednal, je kupující oprávněn nadbytečné zboží odmítnout. V tomto případě postupuje dle předchozího odstavce. Pokud však zboží neodmítne, je kupní smlouva uzavřena i na nadbytečné zboží.
 3. Bude-li dodáno méně, než kupující objednal, dohodnou se smluvní strany, zda prodávající dodá chybějící zboží nebo zda kupující uhradí jen cenu dodaného zboží.
 4. V případě, že zboží nemá kvalitu deklarovanou dodavateli nebo vykazuje známky mechanického poškození, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě vystaví kupující na dodacím listě opravný záznam, který podepíše řidič.
 5. Pokud kupující neprovede prohlídku zboží v souladu s tímto článkem, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při takové prohlídce jen, když prokáže, že zboží mělo vady již v době předání.
 6. Zjistí-li kupující u převzatého zboží vady v jeho jakosti v době záruky za jakost, vyplní reklamační protokol prodávajícího. Tento protokol společně s vadným zbožím předá prodávajícímu prostřednictvím řidiče, který potvrdí převzetí. Do doby předání prodávajícímu musí být reklamované zboží u kupujícího uskladněno podle platných norem stejným způsobem jako zboží bez závad.
 7. Prodávající posoudí oprávněnost vytčených vad v rámci reklamačního řízení. Prodávající je oprávněn neuznat reklamaci zejména v těchto případech:

a)    pokud byla uplatněna po uplynutí záruční lhůty zboží (tj. doby, po kterou dodavatelé ručí za jakost zboží)

b)    pokud došlo k poškození zboží v prostorech kupujícího.

 1. Reklamace zboží nemá vliv na dobu splatnosti faktur ani na výši fakturované částky.
 2. V případě, že prodávající uzná reklamaci za oprávněnou, vystaví příslušný opravný daňový doklad.
 3. V případě rozdílu mezi fakturovanou částkou a údaji uvedenými v dodacím listu upozorní kupující prodávajícího na tento nesoulad prostřednictvím odpovědného pracovníka prodávajícího. V případě, že stížnost je důvodná, prodávající vystaví příslušný opravný daňový doklad.

 

Článek 6
Obaly

 1. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupujícímu cenu všech dodaných obalů a EUR palet dle ceníku obalů, který kupující od prodávajícího obdržel. V případě jejich vrácení kupujícím vystaví příslušný opravný daňový doklad.
 2. V případě, že kupující vrátí více obalů, než kolik jich bylo dodáno, nemá nárok na úhradu jakékoli ceny za přebytečné obaly.


Článek 7
Závěrečná ustanovení

 1. Tato rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná 1. dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
 2. V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků, jakéhokoliv nedodržení (celkového nebo částečného) nebo prodlení v plnění jakéhokoliv ze závazků vyplývajících z této rámcové smlouvy a tato strana nebude odpovědná za škody stejně jako pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže.
 3. Vyšší mocí se pro účely této rámcové smlouvy rozumí v souladu s § 2913 odst.2) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění okolnosti vylučující odpovědnost, a to zejména, nikoliv však výlučně živelné události, nepříznivé počasí, špatná dopravní situace, stávky, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností z této rámcové smlouvy, nebo jakákoliv jiná podobná příčina, událost, či skutečnost.
 4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny za dodávku jakéhokoli zboží je prodávající oprávněn ukončit tuto smlouvu výpovědí bez výpovědní doby.
 5. Smluvní strany se dohodly, že je možno jednostranně započíst i ještě nesplatnou pohledávku, tedy v těchto intencích vzájemnou dohodou vylučují aplikaci ustanovení § 1982 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
 6. Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající včetně na základě ní uzavíraných kupních smluv příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1798 až 1800 občanského zákoníku.
 7. Smluvní́ strany se v souladu s § 89a zák.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, dohodly, že místně̌ příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z Rámcové kupní́ smlouvy je soud příslušný dle sídla prodávajícího.
 8. Jestliže bude kterékoliv ustanovení této rámcové smlouvy určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude toto ustanovení považováno za samostatné a oddělitelné od ostatních ustanovení této rámcové smlouvy a nezpůsobí neplatnost nebo nevynutitelnost zbytku této rámcové smlouvy.
 9. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž prodávajícímu náleží dva kusy a kupujícímu jeden kus této rámcové smlouvy.
 10. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí písemná či ústní ujednání mezi smluvními stranami vztahující se k předmětu této smlouvy.
 11. Tato smlouva nabývá platnosti účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami na straně 1 této rámcové smlouvy.
 12. Smluvní strany tímto prohlašují, že základní podmínky této rámcové smlouvy jsou výsledkem svobodného jednání stran a každá smluvní strana měla příležitost ovlivnit jejich obsah.
 13. Prodávající sdělil před uzavřením této rámcové kupní smlouvy kupujícímu v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů veškeré nařízením požadované informace, více informací na www.alimpex.cz/gdpr.