Zákaznický portál

Přihlášení do velkoobchodu

Přihlásit

Nemáte login?

Stát se partnerem
Česky Anglicky

Zásady ochrany oznamovatelů

Zásady ochrany oznamovatelů

UVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ (O WHISTLEBLOWINGU)

Společnost ALIMPEX FOOD a.s. tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zveřejňuje následující informace.

1. Možnosti oznamovatele podat oznámení

Oznamovatel podle Zákona může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

    1. písemně, a to v listinné podobě na poštovní adresu příslušné osoby uvedenou níže anebo na emailovou adresu příslušné osoby uvedenou níže, nebo
    2. ústně, a to telefonicky na telefonické číslo příslušné osoby uvedené níže, nebo
    3. na žádost oznamovatele osobně, na předem sjednané schůzce s příslušnou osobou uvedenou níže.

Doporučujeme pro oznámení využít náš bezpečný vnitřní oznamovací systém. Skupina Alimpex přísně dodržuje všechny zásady ochrany oznamovatelů a chrání oznamovatele před jakýmikoliv odvetnými opatřeními.  Všechna oznámení jsou objektivně a nezávisle prošetřena, na základě zjištěných skutečností jsou přijímána nápravná opatření. Příslušná osoba zachová důslednou mlčenlivost o totožnosti oznamovatele, zajistí posouzení oznámení, doporučí vhodná opatření pro nápravu oznámeného porušení právních předpisů a předejití takovým porušením v budoucnu. Příslušná osoba rovněž oznamovateli poskytne zpětnou informaci, jak bylo oznámení posouzeno a jaká opatření byla přijata.

Oznamovatel má dále možnost obrátit se s oznámením na Ministerstvo spravedlnosti, a to prostřednictvím zabezpečeného formuláře na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/, emailu oznamovatel@msp.justice.cz anebo telefonicky na čísle 221 997 840. Rovněž na Ministerstvu spravedlnosti si lze sjednat schůzku s pověřeným zaměstnancem za účelem osobního podání oznámení. V podrobnostech odkazujeme na informace poskytované Ministerstvem spravedlnosti na www.justice.cz.

2. Příslušná osoba

Příslušnou osobou podle Zákona určila společnost ALIMPEX FOOD s.r.o. advokáta Mgr. Petra Sládka, jehož kontaktní údaje jsou:

Poštovní adresa: Mgr. Petr Sládek, advokát, Českobrodská 117, 198 00 Praha 9

Emailová adresa: whistleblowing@aksladek.com

Telefonní číslo: (+420) 234 106 333

3. Vyloučení přijetí oznámení od osob, které pro naši společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost 

ALIMPEX FOOD a.s.  vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona, tj. závislou práci v pracovněprávním poměru, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž.